Prijímacie konanie na Športové gymnázium v šk.roku 2016/2017!!

By | 19. januára 2015
 • Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium pre školský rok 2016 / 2017

Študijné odbory: 7902 J 77 –gymnázium  šport 4- ročné denné štúdium

7902 J 77 –gymnázium  šport 8- ročné denné štúdium

Termín na podanie prihlášky: 20. február 2016

Na prihlášku je potrebné uviesť šport, na ktorý sa uchádzač hlási.

Talentové skúšky pre školský rok 2016 / 2017

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 24.11.2015 a podľa § 65 ods. 3, § 62 ods. 1 a § 105 ods. 1 a ods. 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje kritériá talentových skúšok pre školský rok 2016/2017.

Stanovenie počtu žiakov: 7902 J 77 –gymnázium  šport 4-r. štúdium 2 triedy 48 žiakov

7902 J 77 –gymnázium  šport 8-r. štúdium 1 trieda  30 žiakov

Termín talentových skúšok pre školský rok 2014/2015 – oba študijné odbory

Prvé kolo riadny termín  : 1. ročník štvorročného štúdia :    5.4.2016 (utorok)

 1. ročník osemročného štúdia :    6.4.2016 (streda)

Náhradný termín talentových skúšok:    20.4.2016 (streda) v oboch odboroch

Zápis na štúdium v školskom roku 2015/2016:          28.-29.4.2016 (štvrtok, piatok)

v oboch odboroch

Študijná profilácia:

Žiak si môže v maturitnom ročníku vybrať voliteľný odborný predmet:

– Základy športovej prípravy (možnosť získať Osvedčenie trénera II. kvalifikačného stupňa)

Športové gymnázium v Košiciach zabezpečuje prípravu v športových odvetviach:

Atletika (chlapci a dievčatá),       Športová streľba (chlapci a dievčatá)

Hádzaná (chlapci a dievčatá)       Stolný tenis (chlapci a dievčatá)

Vzpieranie (chlapci a dievčatá)    Športová gymnastika (chlapci a dievčatá)

Zápasenie (chlapci a dievčatá)     Plávanie (chlapci a dievčatá)

Basketbal (chlapci a dievčatá)     Bedminton (chlapci a dievčatá)

Vodné pólo (chlapci a dievčatá) Karate (chlapci a dievčatá)

Futbal (chlapci a dievčatá)          Volejbal(chlapci a dievčatá)

Škola príjma žiakov aj na bojové a úpolové športy (teakwondo, judo, box,..) a iné športy (tenis, hokej…) a zabezpečuje všestrannú a kondičnú prípravu

Kritériá talentových skúšok

 1. Prospech, dávajúci predpoklady pre zvládnutie gymnaziálneho štúdia.
 2. Zdravotný stav – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného lekára ( postačuje potvrdenie od obvodného lekára)– súčasť prihlášky.

3.Športová časť talentových skúšok

 • Psychologický test- zisťujú sa predpoklady pre vrcholový šport.
 • Pohybové testy.
 1. Všeobecné pohybové testy

Hodnotiace hľadiská všeobecných testov sú rôzne pre jednotlivé športy. Každé športové odvetvie si ich určuje v závislosti od veku uchádzača a špecifických požiadaviek športového odvetvia. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou od 1 do 3 bodov.

Disciplíny:

chlapci, dievčatá

 1. beh na 50m
 2. hod plnou 2kg loptou
 3. skok do diaľky z miesta
 4. zhyby – chlapci /Výdrž v zhybe – dievčatá
 5. 6 minútový beh – 8-r štúdium. , 12 minútový beh – 4-r.študium
 6. hĺbka predklonu

Maximálny počet bodov za všeobecné testy je 18.

 1. Špeciálne pohybové testy

Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy, ktoré zahŕňajú 4 disciplíny. Jednotlivé disciplíny sú hodnotené bodovou škálou od 1 do 6 bodov.

Maximálny počet bodov za špeciálne testy je 24.

Komisia pre posúdenie výsledkov talentových skúšok menovaná riaditeľkou školy, môže prideliť body na základe výkonnostných predpokladov, somatotypu, psychických predpokladov, perspektívy vo výkonnosti a študijných výsledkov na ZŠ.

Maximálny počet pridelených bodov 28.

Maximálny možný počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 70.

 1. Žiak, ktorý získa 45 bodov, vyhovel talentovým skúškam. Pri rovnakom počte bodov budú uprednostnení žiaci s lepším prospechom.
 2. Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov na talentovej skúške.
 3. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných dní.
 4. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

 

Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na Športovom gymnáziu na telefónnom čísle 055/6420681 alebo prostredníctvom emailovej adresy sgke@sportgymke.sk.

V Košiciach, 15.12.2015

PaedDr. Tatiana Š v e c o v á

riaditeľka školy