PRIORITA číslo 1! Preregistrácia všetkých členov do SPF do 10.09.2016!!!

By | 1. septembra 2016

Vážení športovci, tréneri, rozhodcovia a ostatní členovia PO ŠKP Košice,

Slovenská plavecká federácia (SPF) nám dala šibeničný termín na preregistráciu všetkých členov ako aj samotného klubu kvôli novému Zákonu o športe. Úspešná preregistrácia klubu a aj samotných členov je veľmi dôležitá pre SPF aj aj pre náš samotný klub (keďže SPF svojim riadnym členom – klubom poukáže na činnosť klubov najmenej 10% z objemu financií príspevku štátu.), lebo údaje k 30.09.2016 z registra SPF budú podkladom pre čerpanie financií príspevkov od štátu. Pre nás je teraz najdôležitejšie to, aby každý plavec doručil podpísané(do 18r. podpisuje zákonný zástupca) vyplnené tlačivo žiadosť o individuálne členstvo a odovzdal ho svojmu trénerovi čo najskôr do 10.09.2016! Stačí vyplniť len Osobné údaje  a Kontakt na zákonných zástupcov a samozrejme podpísať.

Toto sa týka všetkých členov nášho plaveckého klubu(plavci, funkcionári, rozhodcovia, masters, atď.), preto prosím, aby ste to preposlali aj ďalším, ak nedostali tento email, prípadne zistite u priatelov, kamarátov, rozhodcov, masters, či dostali tento mail.

Ďakujeme vopred v mene klubu a SPF!

ziadost_o_individualne_clenstvo_v_spf

 

Postup pri registrácii v SPF

(preregistrácii súčasných členov a registrácii nových členov)

Nižšie uvedený text je len stručným prehľadom postupu preregistrácie súčasných členov SPF a postupu na prijatie za člena SPF pre uchádzačov, ktorí sa hodlajú stať novými členmi SPF a v žiadnom ohľade nenahrádza znalosť ustanovení Registračného poriadku SPF.

Súčasný individuálny člen SPF (športovec, športový odborník atď.)

Registrácia športovca (individuálneho člena) je vykonávaná prostredníctvom športového klubu (riadneho člena), v ktorom športovec pôsobí. Športovec vyplní len tlačivo „Žiadosť o individuálne členstvo v SPF“, ktorú odovzdá/doručí svojmu klubu – riadnemu členovi, ktorý už „zariadi“ ďalšie úkony v súvislosti s registráciou športovca ako individuálneho člena s príslušnosťou k danému klubu.

Športový klub po vlastnej registrácii za riadneho člena SPF obdrží (ako bolo uvedené vyššie) prihlasovacie údaje do elektronického registračného systému SPF, prostredníctvom ktorého bude registrovať individuálnych členov. Prílohami jednotlivých registrácií budú scany športovcom samotným a klubom podpísaných tlačív „Žiadosť o individuálne členstvo v SPF“.

Príslušnosť k riadnemu členovi SPF povinne vyplňuje športovec. Uchádzač o individuálne členstvo v SPF z radov športovcov môže mať súčasne príslušnosť len ku jednému riadnemu členovi SPF.

Ostatní individuálni členovia si môžu zvoliť, či sa budú registrovať s príslušnosťou k riadnemu členovi SPF alebo bez príslušnosti k riadnemu členovi SPF. Napr.

– ak uchádzačom o individuálne členstvo je športový odborník (tréner, rozhodca a pod.), ktorý chce mať príslušnosť k určitému riadnemu členovi SPF (klubu), doručí klubu riadne vyplnené tlačivo „Žiadosť o individuálne členstvo v SPF“ a tento klub už „dovybavuje“ ďalšie úkony v súvislosti s jeho registráciou rovnako ako v prípade športovca.

– v prípade, že športový odborník chce ostať bez príslušnosti k riadnemu členovi SPF, všetky potrebné úkony spojené s registráciou si vybavuje sám priamo doručením tlačiva „Žiadosť o individuálne členstvo v SPF“ na adresu: Slovenská plavecká federácia, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

POZOR! Športový odborník, ktorý ešte nie je zaregistrovaný ako športový odborník v SPF, je povinný zároveň spolu s tlačivom „Žiadosť o individuálne členstvo v SPF“ vyplniť aj Registračný formulár športových odborníkov s príslušnosťou k SPF.

 

Pozn. súčasní členovia ročný členský poplatok za rok 2016 neplatia.

Nový uchádzač o individuálne členstvo v SPF (t.j. športovec, športový odborník atď.)

Uchádzač postupuje rovnako ako je uvedené vyššie s nasledovnými rozdielmi.

  1. Registračný orgán prihlášku preskúma a v prípade, ak nespĺňa všetky náležitosti vyzve uchádzača na jej doplnenie, ak ide o uchádzača, ktorý uviedol príslušnosť k riadnemu členovi (klubu), tohto uchádzača vyzve na doplnenie prostredníctvom riadneho člena (klubu).
  1. Ak prihláška/prihlášky spĺňa/jú všetky náležitosti podľa Stanov SPF a Registračného poriadku, registračný orgán vystaví a uchádzačovi, resp. riadnemu členovi (klubu) elektronickou formou zašle hromadný platobný príkaz za uchádzačov o individuálne členstvo s príslušnosťou k riadnemu členovi na úhradu príslušného ročného členské príspevku za týchto uchádzačov o individuálne členstvo.
  1. Po zaplatení príspevku/príspevkov členstvo uchádzača/členstva uchádzačov zaregistruje a zaeviduje v zdrojovej evidencii SPF a súčasne členovi/členom pridelí záväzný identifikátor SPF.

Termín do 10.09.2016 !!!

 

 

S pozdravom

Ing.Szilárd Fürješ – hospodár

0908096333