UPOZORNENIE – Lekárske prehliadky!

By | 13. septembra 2022

UPOZORNENIE

Upozorňujeme všetkých plavcov športového výkonnostného plávania na povinnosť
absolvovať športovú lekársku prehliadku!
V zmysle §15 Zákona č.440/2015 Z. z. o športe (ďalej len „Zákon“) je povinnosť, aby sa
vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý
je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil na účely posúdenia jeho
zdravotnej spôsobilosti lekárskej prehliadke. Rozsah preventívnych prehliadok u týchto
športovcov definuje vykonávacia vyhláška č. 51/2016 a zdravotnú spôsobilosť posudzuje
lekár so špecializáciou.
Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky športovca, ustanovil všeobecne
záväzný právny predpis – Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky č. 51/2016 Z.z. z 21. decembra 2015, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony,
ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca.
Z vyššie uvedených dôvodov, žiadame všetkých športovcov zúčastňujúcich sa športovej
tréningovej prípravy a na plaveckých súťažiach aby si v termíne najneskôr do 15.10.2022
zabezpečili lekársku prehliadku nasledovne:
– športovci do 10 rokov – stačí potvrdenie od pediatra o schopnosti vykonávať
športovú činnosť bez obmedzenia
– športovci starší ako 10 rokov – výsledok lekárskej prehliadky od športového lekára
Kópiu lekárskej správy odovzdá každý športovec svojmu trénerovi. V prípade ak športovec
nebude mať do uvedeného termínu aktuálnu lekársku prehliadku, nebude sa môcť zúčastniť
plaveckých pretekov.