Zápisnica z hlasovania „per rollam“ ŠKP Košice – plávanie, o.z. – POPLATKY!

By | 20. decembra 2023

Zápisnica z hlasovania „per rollam“ ŠKP Košice – plávanie, o.z.
Predmet hlasovania:
Navýšenie členských poplatkov od 1.1.2024 nasledovne:
– člen – 120 €
– člen zaradený do ÚTM – 80 €
– žiak SŠŠ, ZŠ Užhorodská – 80 €
– dieťa policajta – 80 €
– ďalší súrodenec – 80 €
– reprezentant SR – 60 €

Hlasovanie bolo odoslané „per rollam“ všetkým 61 členom elektronickou poštou
(emailom) dňa 3.12.2023 Hlasovania sa zúčastnilo 41 členov, čo je v súlade
s článkom 22 „Uznášaniaschopnosť a rozhodovanie členskej schôdze“ Stanov ŠKP
Košice nadpolovičná väčšina, t.j. hlasovanie bolo uznášaniaschopné.

Výsledky hlasovania „per rollam“:

• počet členov hlasujúcich „za“:       27
• počet členov hlasujúcich „proti“:  14

Uznesenie:
Riadni členovia oddielu svojim hlasovaním rozhodli o navýšení členských poplatkov
od 1.1.2024.

Zároveň upozorňujeme, že dňom 1.1.2024 nabiehame (január skúšobne) na
elektronický systém evidencie a riadenia všetkých poplatkov prostredníctvom
aplikáciou PaySy. Z uvedeného dôvodu, Vám v najbližších dňoch bude
rozoslaný k vyplneniu formulár, pre registráciu členstva v ŠKP Košice – Plávanie
ako aj v Slovenskej plaveckej federácii (SPF). Podotýkame, že na základe Stanov
ŠKP čl. 17 je riadne členstvo v ŠKP Košice ako aj v SPF podmienené pravidelnou
úhradou členských príspevkov na účet oddielu ŠKP Košice, ktoré oprávňuje
i k účasti na súťažiach uvedených v kalendári SPF.
V Košiciach dňa 18.12.2023
Výbor ŠKP Košice – plávanie