Členská schôdza oddielu plávania ŠKP Košice 2.5.2019!

By | 28. apríla 2019

POZVÁNKA
V mene predsedu oddielu plávania ŠKP Košice Vás týmto pozývame na Členskú schôdzu
oddielu plávania, ktorá sa uskutoční dňa 02.05.2019 /štvrtok/ o 18:30 hod (prezentácia od
18:15 hod.) v klubovni ŠKP Košice (reštaurácia TIME OUT v priestoroch krytej plavárne – vstup
z bočného parkoviska).
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o cenách za prenájom dráh pre rok 2019
3. Prehľad výdavkov za bazén a preteky
4. Návrh na nutnosť navýšenia členského – súvis s cenami za bazén
5. Informácia o zaradení nových trénerov
6. Diskusia
7. Záver
Vzhľadom na závažnosť najmä bodu 4. programu je Vaša účasť na ČS žiadúca, prosíme Vás
o oznámenie účasti/neúčasti mailom najneskôr do 30.04.2019: tinazenuchova@gmail.com.
Ing. Martina Žeňuchová – predseda OP ŠKP